Regulamentul Oficial al Campaniei:

 

Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei

 

Campania „MRS Residence provoaca in luna noiembrie si decembrie ASOCIATIILE DE PROPRIETARIla Societatea Maristar COM S.R.L. societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul in Loc. Titu, Oras Titu, Aleea Terra, Corp C7, jud. Dambovita, tel/fax + 40 21 310 9773, adresa de corespondenta Strada Susita nr. 5, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J15/1330/2007, avand cod de identificare fiscala RO 22579117, IBAN RO50 PIRB 4250 7612 8700 1000 deschis la Piraeus Bank, legal reprezentata de Cristian StancuAdministrator.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti.

 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
 • Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, respectiv 1 NOIEMBRIE 2019-31 DECEMBRIE 2019.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

 

 • Campania “ MRS Residence provoaca in luna noiembrie si decembrie ASOCIATIILE DE PROPRIETARI” este organizata si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook, site, instagram MRS Residence Ploiesti, materiale outdoor, radio, tv, social media, in perioada 1 NOIEMBRIE -31 DECEMBRIE 2019.
 • Extragerea va avea loc pe data de 2 ianuarie 2020.
 • Campania va fi postata pe 1 NOIEMBRIE 2019, ora 12:00, iar procedura de participare implica programarea unei vizionari de catre locatarii unei asociatii de proprietari in cadrul MRS Residence SMART la telefon: 0758.080.000 sau prin e-mail la adresa: mrsresidence@gmail.com.
 • Pentru a inscrie o asociatie de proprietari la prezenta campanie este necesar ca minim 10 membri ai asociatiei sa efectueza o vizita in cadrul ansamblului rezidential „MRS Residence SMART” fie in format grupat sau individual, pe durata campaniei desfasurate in luna noiembrie-decembrie 2019.

 

Art. 3 – Dreptul de participare

 

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
 • Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
 • angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/administratorilor acestuia, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai celor mentionati anterior.
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

 

Art. 4 – Mecanismul Campaniei

 

1)      Campania „MRS Residence provoaca in luna noiembrie si decembrie ASOCIATIILE DE PROPRIETARI” 1 Noiembrie-31 decembrie 2019  este organizata si se desfasoara la sediul MRS RESIDENCE SMART, Bld. Republicii, nr.146-150, Ploiesti si este comunicata in perioada 1 Noiembrie-31 Decembrie 2019 prin intermediul suporturilor outdoor, indoor si online detinute/ inchiriate de MRS RESIDENCE Ploiesti.

 

 • Campania va fi postata pe 1 NOIEMBRIE 2019, ora 12:00, iar procedura de participare implica programarea unei vizionari de catre locatarii unei asociatii de proprietari in cadrul MRS Residence SMART la telefon: 0758.080.000 sau prin e-mail la adresa: mrsresidence@gmail.com;

 

 • Pentru a inscrie o asociatie de proprietari la prezenta campanie este necesar ca minim 10 membri ai aceleasi asociatii sa efectueza o vizita in cadrul ansamblului rezidential „MRS Residence SMART” fie in format grupat sau individual, pe durata campaniei desfasurate in luna noiembrie 2019. Inscrierile se vor efectua in cadrul MRS Residence SMART, pe baza unui formular de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Extragerea premiului de 1.000 eur (TVA inclus) constand in materiale de constructii necesare renovarii spatiilor comune (scarii blocului) va avea loc pe 2 ianuarie 2020, ora 12:00, prin RANDOM ORG.
 • Asociatia de proprietari castigatoare va alege materialele de constructii dintr-un magazin/furnizor agreeat MARISTAR COM S.R.L. (Arabesque, Sipex, Leroy Merlin, Dedeman). Premiul va fi inmanat presedintelui asociatiei si administratorului de bloc prin intermediul unui contract de sponsorizare.
 • Factura pentru materialele alese va fi verificata si aprobata in prealabil de catre un inginer specialist MRS Residence (MARISTAR COM S.R.L.), care va evalua locatia castigatoare si necesarul de materiale pentru renovare.
 • Nu se accepta schimbarea contravaloarii premiului in bani si nu este permisa schimbarea destinatiei premiului oferit, materialele alocate urmand a fi utilizate in vederea renovarii casei scarii asociatiei de proprietari castigatoare. Un reprezentant MRS Residence va evalua valorificarea premiului, in cazul in care constata abateri de la regulament, reprezentantii MRS Residence isi rezerva dreptul de a refactura premiul asociatiei de proprietari castigatoare prin interemediul contractului de sponsorizare.

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

 

 • Premiul in valoare de 1000 eur (TVA 19% inclus) consta in materiale de constructii ce urmeaza a fi alocate in vederea renovarii spatiilor comune (casa scarii a asociatiei de proprietari castigatoare).

 

Art. 6 – Responsabilitate

 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

 

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative  care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Predarea premiului/gratuitatii se poate face doar presedintelui asociatiei de proprietari si administratorului asociatiei de proprietari dupa extragerea premiului de catre Dezvoltator („Organizator”).

 

Art. 7 – Litigiile si legea aplicabila

 

 • Predarea premiului se va face ulterior extragerii din 2.01.2020, pe baza actelor doveditoare a functiei de administrator/presedinte asociatie castigatoare.
 • Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 8 – Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001 actualizata.

 

 • Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe pagina de facebook/ site MRS Residence Ploiesti sau la sediul MRS RESIDENCE SMART: Bld. Republicii, nr.146-150, Ploiesti.
 • Participarea la campania „MRS Residence provoaca in luna noiembrie si decembrie ASOCIATIILE DE PROPRIETARI” 1 noiembrie -31 decembrie 2019 implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 • Prin acceptarea premiului castigat, posesorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/sau fotografia/imaginea sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni.
 • Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/2001 actualizata pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date, respective dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Art. 9 – Incetarea campaniei

 

 • Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
 • Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

2)   Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.  

 

Art. 10 –  Alte Clauze

 

 1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati privind eventualele modificari prin intermediul paginii de fb/site mrsresidenceploiesti.

4) Prin participare la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor Regulamentului.

Prezentul act a fost redactat, procesat si autentificat de catre DAVID SI ASOCIATII SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA, Str. Gheorghe Doja, nr.74, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, intr-un exemplar original care va fi pastrat in arhiva biroului notarial si 4 duplicate, dintre care 3 (trei) duplicate au fost eliberate partii si 1 (un) duplicat s-a depus in arhiva biroului notarial.

 

Semnat.
Administrator
Cristian Stancu