loader image

Regulamentul Oficial al Campaniei:

Art. 1 - Organizatorii și Regulamentul Oficial al Campaniei

Campania „MRS Residence provoacă în luna noiembrie și decembrie ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI” la Societatea Maristar COM S.R.L. societate legal înființată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în Loc. Titu, Oraș Titu, Aleea Terra, Corp C7, jud. Dâmbovița, tel/fax + 40 21 310 9773, adresa de corespondență Strada Susita nr. 5, etaj 1, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de ordine J15/1330/2007, având cod de identificare fiscală RO 22579117, IBAN RO50 PIRB 4250 7612 8700 1000 deschis la Piraeus Bank, legal reprezentată de Cristian Stancu – Administrator.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare Regulamentul Oficial) este finală și obligatorie pentru participanți.

Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, respectiv 1 NOIEMBRIE 2019-31 DECEMBRIE 2019.

Organizatorul își rezerva dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusa la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art. 2 – Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

Campania “ MRS Residence provoacă în luna noiembrie și decembrie ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI” este organizată și se desfășoară pe pagina oficială de facebook, site, instagram MRS Residence Ploiești, materiale outdoor, radio, tv, social media, în perioada 1 NOIEMBRIE -31 DECEMBRIE 2019.

Extragerea va avea loc pe data de 2 ianuarie 2020.

Campania vă fi postată pe 1 NOIEMBRIE 2019, ora 12:00, iar procedura de participare implică programarea unei vizionari de către locatarii unei asociații de proprietari în cadrul MRS Residence SMART la telefon: 0758.080.000 sau prin e-mail la adresa: mrsresidence@gmail.com.

Pentru a înscrie o asociație de proprietari la prezenta campanie este necesar ca minim 10 membri ai asociației să efectueza o vizită în cadrul ansamblului rezidențial „MRS Residence SMART” fie în format grupat sau individual, pe durata campaniei desfășurate în luna noiembrie-decembrie 2019.

Art. 3 - Dreptul de participare

Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani. Nu pot participa la Promoție următoarele categorii de persoane: angajații organizatorului precum și angajații asociaților/administratorilor acestuia, precum și rudele până la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/sotie) ai celor menționați anterior. angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

Art. 4 - Mecanismul Campaniei

1) Campania „MRS Residence provoacă în luna noiembrie și decembrie ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI” 1 Noiembrie-31 decembrie 2019 este organizată și se desfășoară la sediul MRS RESIDENCE SMART, Bld. Republicii, nr.146-150, Ploiești și este comunicată în perioada 1 Noiembrie-31 Decembrie 2019 prin intermediul suporturilor outdoor, indoor și online deținute/ închiriate de MRS RESIDENCE Ploiești. Campania vă fi postată pe 1 NOIEMBRIE 2019, ora 12:00, iar procedura de participare implică programarea unei vizionari de către locatarii unei asociații de proprietari în cadrul MRS Residence SMART la telefon: 0758.080.000 sau prin e-mail la adresa: mrsresidence@gmail.com;

Pentru a înscrie o asociație de proprietari la prezenta campanie este necesar că minim 10 membri ai aceleași asociații să efectueza o vizită în cadrul ansamblului rezidențial „MRS Residence SMART” fie în format grupat sau individual, pe durata campaniei desfășurate în luna noiembrie 2019. Înscrierile se vor efectua în cadrul MRS Residence SMART, pe baza unui formular de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Extragerea premiului de 1.000 eur (TVA inclus) constând în materiale de construcții necesare renovării spațiilor comune (scării blocului) va avea loc pe 2 ianuarie 2020, ora 12:00, prin RANDOM ORG. Asociația de proprietari câștigătoare va alege materialele de construcții dintr-un magazin/furnizor agreeat MARISTAR COM S.R.L. (Arabesque, Sipex, Leroy Merlin, Dedeman). Premiul va fi înmânat președintelui asociației și administratorului de bloc prin intermediul unui contract de sponsorizare.

Asociația de proprietari câștigătoare va alege materialele de construcții dintr-un magazin/furnizor agreeat MARISTAR COM S.R.L. (Arabesque, Sipex, Leroy Merlin, Dedeman). Premiul va fi înmânat președintelui asociației și administratorului de bloc prin intermediul unui contract de sponsorizare. Nu pot participa la Promoție următoarele categorii de persoane: angajații organizatorului precum și angajații asociaților/administratorilor acestuia, precum și rudele până la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/sotie) ai celor menționați anterior. angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

Art. 5 – Premiile Campaniei

Premiul în valoare de 1000 eur (TVA 19% inclus) constă în materiale de construcții ce urmează a fi alocate în vederea renovării spatiilor comune (casa scării a asociației de proprietari câștigătoare).

Art. 6 – Responsabilitate

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul câștigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și / sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezerva dreptul de a suspenda / anula oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fară că Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necastigatoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Predarea premiului/gratuității se poate face doar președintelui asociației de proprietari și administratorului asociației de proprietari după extragerea premiului de către Dezvoltator („Organizator”).

Art. 7 - Litigiile și legea aplicabilă

Predarea premiului se va face ulterior extragerii din 2.01.2020, pe baza actelor doveditoare a funcției de administrator/președinte asociație câștigătoare. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 8 - Informarea participanților conform Legii nr.677/2001 actualizată.

Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat pe pagina de facebook/ site MRS Residence Ploiești sau la sediul MRS RESIDENCE SMART: Bld. Republicii, nr.146-150, Ploiești.

Participarea la campania „MRS Residence provoacă în luna noiembrie și decembrie ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI” 1 noiembrie -31 decembrie 2019 implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Prin acceptarea premiului câștigat, posesorul este de acord că numele, datele sale de identificare și/sau fotografia/imaginea să se poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale tipărite, audio sau video fară că acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare față de organizator pentru realizarea acestor operațiuni.

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date, respective dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Art. 9 – Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voință să, de a o continua.

Forță majora, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de forță majora, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

2) Daca o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință să, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Concursului, Organizatorul vă fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majora.

Art. 10 - Alte Clauze

1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o vă consideră necesară sau potrivită intereselor sale.

3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiințați privind eventualele modificări prin intermediul paginii de fb/site mrsresidenceploiesti.

4) Prin participare la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor termenilor și condițiilor Regulamentului.

Prezentul act a fost redactat, procesat și autentificat de către DAVID ȘI ASOCIAȚII SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ, Str. Gheorghe Doja, nr.74, Municipiul Ploiești, Județul Prahova, într-un exemplar original care vă fi păstrat în arhiva biroului notarial și 4 duplicate, dintre care 3 (trei) duplicate au fost eliberate parții și 1 (un) duplicat s-a depus în arhiva biroului notarial.

Semnat.

Administrator

Cristian Stancu