REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei

Campania „NEW YEAR, NEW HOME, THE SALE IS ON!” pentru proiectul MRS Residence VILLAGE la Societatea Maristar COM S.R.L. societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul in Loc. Titu, Oras Titu, Aleea Terra, Corp C7, jud. Dambovita, tel/fax + 40 21 310 9773, adresa de corespondenta Strada Susita nr. 5, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J15/1330/2007, avand cod de identificare fiscala RO 22579117, IBAN RO50 PIRB 4250 7612 8700 1000 deschis la Piraeus Bank, legal reprezentata de Cristian Stancu – Administrator.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti.

1) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

2) Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pana la finalizarea Campaniei, respectiv 31.01.2021.

3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

1) Campania „NEW YEAR, NEW HOME, THE SALE IS ON!” pentru proiectul MRS Residence VILLAGE este organizata si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook, site, instagram MRS Residence, materiale outdoor, radio, tv, publicatii online in perioada 4-31.01.2021.

2) Campania va fi postata pe 4 IANUARIE 2021, iar beneficiarii sunt promitentiicumparatori care vor semna un antecontract de vanzare-cumparare pentru o garsoniera, apartament cu 2 sau 3 camere in cadrul proiectului imobiliar „MRS Residence VILLAGE” Intrarea Hortensiei, Cartier Albert, Blejoi, in perioada 5-31 ianuarie 2021.

3) Pentru a beneficia de campania „NEW YEAR, NEW HOME, THE SALE IS ON!”, participantii la campanie trebuie sa semneze promisiunea de vanzare-cumparare la Biroul Notarial David si Asociatii, Str. Gheorghe Doja, nr.74, Ploiesti in perioada 4.01.2021-31.01.2021.

4) Clientii care doresc sa participe la campanie pot programa o vizionare la 0758 080 000 sau 0742 060 000, fie pe site www.mrsresidenceploiesti.ro.

Art. 3 - Dreptul de participare

1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
  • angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/administratorilor acestuia, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai celor mentionati anterior.
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

Art. 4 - Mecanismul Campaniei

1) Campania „NEW YEAR, NEW HOME, THE SALE IS ON!”este organizata si se desfasoara la sediul MRS RESIDENCE VILLAGE, Intrarea Hortensiei, Cartier Albert, Blejoi si este comunicata in perioada 5-31 IANUARIE 2021 prin intermediul canalelor de comunicare detinute sau inchiriate de MRS Residence.

2) Campania va fi postata pe 4 IANUARIE 2021, iar participantii la campanie care vor rezerva un imobil de tip studio sau apartament cu 2 sau 3 camere in cadrul MRS RESIDENCE VILLAGE pana la 31 IANUARIE 2021 vor beneficia automat de un discount de 3000 euro din pretul de lista al locuintei, in cadrul etapei formate din blocurile A1, A2.

3) Avansul minim perceput de Dezvoltator („Organizator”) pentru a rezerva o garsoniera sau un apartament cu 2 sau 3 camere este de 20% din pretul de vanzare al imobilului. Avansul se achita la semnarea antecontractului de vanzare-cumparare.

Art. 5 – Premiile Campaniei

4) Premiul campaniei este descris in prezentul Regulament al Campaniei si consta intr-un discount in valoare de 3000 euro (TVA 5% inclus) in incinta MRS Residence VILLAGE, Intrarea Hortensiei, Cartier Albert, Blejoi.

5) In cazul in care promitentii- cumparatori care au rezervat un apartament sau garsoniera in cadrul proiectului MRS Residence VILLAGE si au beneficiat de campania „NEW YEAR, NEW HOME, THE SALE IS ON!” nu finalizeaza relatia contractuala prin semnarea contractului de vanzare cumparare pentru apartamentul rezervat, valoarea premiului se va retine din avansul achitat in baza promisiunii de vanzare-cumparare, cu acordul ambelor parti.

Art. 6 – Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurilea acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

In cazul in care promitentul-cumparator renunta la imobilul rezervat cu ocazia campaniei „NEW YEAR, NEW HOME, THE SALE IS ON!” si nu semneaza Contractul de Vanzare-Cumparare la data predarii imobilului, valoarea premiului castigat cu ocazia campaniei mai sus mentionate va fi retinuta din avansul minim de 20% incasat pentru apartamentul rezervat.

Art. 7 - Litigiile si legea aplicabila

1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila .

2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 8 - Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001 actualizata.

1) Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si poate fi consultat pe pagina de facebook, site MRS Residence Ploiesti sau la sediul MRS Residence VILLAGE, Intrarea Hortensiei, Cartier Albert, Blejoi.

2) Participarea la campania „NEW YEAR, NEW HOME, THE SALE IS ON!”implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

3) Prin acceptarea premiului castigat, posesorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/sau fotografia/imaginea sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni.

4) Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/2001 actualizata pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date, respective dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Art. 9 – Incetarea campaniei

1) Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
  • Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In 5 cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 10 - Alte Clauze

1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati privind eventualele modificari prin intermediul paginii de fb/site mrsresidenceploiesti.

3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati privind eventualele modificari prin intermediul paginii de fb/site mrsresidenceploiesti.

4) Prin participare la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor Regulamentului. Prezentul act a fost redactat, procesat si autentificat de catre DAVID SI ASOCIATII SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA, Str. Gheorghe Doja, nr.74, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, intr-un exemplar original care va fi pastrat in arhiva biroului notarial si 4 duplicate, dintre care 3 (trei) duplicate au fost eliberate partii si 1 (un) duplicat s-a depus in arhiva biroului notarial.